Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!
Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на
преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Критерий Оценка по критерии
Осреднена оценка от годишно оценяване и атестация Оценки от последните три годишни оценявания Оценка от последна атестация КГОА 0
Сертифицирана езикова компетентност КЕК 2
Образователни и изследователски мобилности в чужбина КМ 2
Сертифицирани специфични умения и компетенции КСК 3
Сертифицирана дигитална компетентност КДК 2
ОКР

- Полетата се попълват ръчно

- Полетата се попълват автоматично
Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ВСУ "Черноризец Храбър" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.