Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!
Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на
преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА


1. Управление на проекта.

Цел на дейността: Ефективно управление на всички ресурси за успешно постигане целите на проекта.

Описание и обосновка на дейността: Тази дейност е основна за изпълнението на проекта във връзка с изпълнението на останалите дейности и координирането и насочването на усилията на всички ангажирани с проекта. Чрез тази дейност се осъществява и връзката и координацията на проекта с междинното звено и управляващия орган по програмата.


2. Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

Цел на дейността: Създаване на модел за оценяване индивидуалните резултати на преподавателите в учебната, научно-изследователска и административно-управленска дейност, който да бъде осигурен с необходимите документи (инструкции), в съответствие с нормативната уредба на университета.

Описание и обосновка на дейността: Основен градивен елемент на системата за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е системата за оценяване на трудовото изпълнение, резултатите от която ще послужат като база за по-нататъшни решения за развитие на отделния служител. За целта е необходимо във всяко от направленията: учебна, научно-изследователска и административно-управленска дейност да бъдат разработени критерии и показатели за оценка, които да отразяват обективно и прозрачно индивидуалния принос на всеки за постигане на мисията и целите на университета. За създаването на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е необходимо всяка катедра да излъчи представител, който участва в заседанията по разработването на отделните елементи на системата и определяне на видовете курсове за повишаване квалификацията на преподавателите. В заседанията ще участват и научните секретари на факултетите, мениджърът на "Човешки ресурси" на ВСУ и представител на ръководството. Целта е да се осигури широко участие и обективно отразяване на всички аспекти и особености от дейността на преподавателите и включването им системата за развитие. Ще бъдат проведени 3 работни срещи, на които да се съгласуват общите и специфични критерии за оценка. На първата работна среща ще се обсъдят различните методологии за разработване на критерии, показатели и скала за оценка. На втората работна среща ще се представи първия работен вариант. На третата работна среща ще се обсъди окончателния вариант. В работните срещи ще участват представител на ръководството, отдел "Човешки ресурси", научните секретари на факултетите и представители на катедрите. Ще бъдат изработени и формуляри за самооценка и оценка. Проектът ще бъде предложен за обсъждане в катедрени заседания. Направените предложения ще бъдат отчетени в окончателния проект. Ще бъдат разработени правилник и инструкции за начина на прилагане на системата за оценяване. Подготвеният проект ще бъде предложен за утвърждаване от Академичния съвет на ВСУ. Пилотното внедряване на системата за кариерно израстване се извършва от съответните органи и по съответните инструкции и процедури. Всеки преподавател попълва формуляр за самооценка и го предава на съответната комисия в дадено структурно звено на ВСУ. Въз основа на оценката на постигнатите резултати във всяка сфера за периода се получава крайна оценка. Вземат се решения за необходимостта от видове обучения и възможностите за израстване в съответното звено. Взема се решение и за изменение на възнаграждението на преподавателя. След приключването на оценяването в целия университет се провежда заседание, на което се анализират възникналите проблеми и се предприемат мерки за усъвършенстване на системата за кариерно развитие.


3. Разработване и провеждане на набор от курсове по ИКТ за усъвършенстване на знанията и уменията на преподавателите.

Цел на дейността: Повишаване на квалификацията на преподаватели за прилагане на възможностите на ИКТ в учебния и изследователски процеси.

Описание и обосновка на дейността: Катедра "Информатика" ще разработи специализирани курсове по ИКТ. Курсовете ще бъдат с хорариум от 15 до 60 уч. ч. и имат за цел да надграждат познанията на обучаемите по ИТ със специализирани продукти, свързани с професионалната им област. За целта се проведоха анкети за проучване потребностите на академичния състав.

Курсовете за работа с ИКТ са следните:

По всеки от курсовете ще бъдат формирани по две групи. За осъществяване на обратна връзка и контрол над усвояването на материала във всеки курс ще се провеждат текущи тестове. Всеки курс ще завършва с изпит. След успешно полагане на изпита, курсистите получават сертификат.


4. Разработване и провеждане на набор от курсове по специализиран английски език в съответната научна област за подобряване на знанията и уменията на преподавателите

Цел на дейността: Повишаване на чуждоезиковата подготовка на преподавателите от ВСУ чрез обучение по специализиран английски език в съответната научна област.

Описание и обосновка на дейността: ДЧО ще разработи 12 специализирани курсове по английски език в различните области на науката, в които факултетите на университета предлагат обучение. Курсовете ще бъдат с хорариум 60 уч. ч. и имат за цел да надграждат познанията и езиковите компетенции на обучаемите по общ език със специализирана лексика в съответната област, както и с необходимите езикови умения за осъществяване на комуникация в различни области, свързани с професионалната им реализация. В рамките на всеки курс ще се провеждат два (2) текущи теста, чрез които ще се осъществява обратна връзка и контрол над усвояването на учебния материал. Всеки курс ще завършва с писмен и устен изпит. Писменият изпит представлява тест, включващ уменията слушане, четене, писане, както и лексико-граматичен компонент. Устният изпит представлява представяне на част от лекционен материал под формата на PowerPoint презентация. След успешно полагане на двата изпита, курсистите получават сертификат, в който се посочва, в процентно отношение, успеваемостта им на двата изпита поотделно.


5. Провеждане на курсове, свързани с прилагане на съвременните образователни стратегии и технологии и методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност.

Цел на дейността: Повишаване квалификацията на преподавателите за прилагане на новите образователни стратегии и технологии.

Описание и обосновка на дейността: ВСУ ще проведе 2 курса за 120 преподаватели, насочени в две области: прилагане на съвременните образователни технологии и методика на академичното преподаване и научно-изследователска дейност. Курсовете ще се проведат в рамките на 45 часа всеки в три групи от по 40 човека.


6. Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда.

Цел на дейността: Повишаване на качеството на подготовката и обучение, ориентирано към пазара на труда в различни факултети, различни научни направления на ВСУ

Описание и обосновка на дейността: За да се изработи инструментариума за повишаване на качеството на подготовка и обучение ще се създаде работна група /петима експерти/, която ще има за задачи:

Работната група ще направи преглед на всички проблеми, свързани с образователната дейност (анализ на силните и слабите страни), като за целта интервюира преподаватели, студенти, ECTS координаторите по специалности. Работната група ще изработи списък с теми за дискусия, които ще бъдат обсъдени на кръгла маса.


7. Осигуряване на информираност и публичност.

Цел на дейността: Популяризиране на ОПРЧР и в частност на проекта

Описание и обосновка на дейността: В рамките на дейността ще бъдат изготвени и разпространени съответните рекламни материали - 200 брошури и две информационни табели. Ще бъдат организирани официални пресконференции при откриване и закриванe на проекта, на които участниците и обществеността ще бъдат запознати с основните дейности и резултатите от проекта. Обществеността ще бъде допълнително информирана чрез публикации в медиите и сайта на проекта. Дейностите по информираност и публичност ще бъдат реализирани съгласно предварително изготвен оперативен план.


8. Контрол и проследяване на резултатите.

Цел на дейността: Своевременно да бъдат разкривани възникнали проблеми и предприемане на мерки.

Описание и обосновка на дейността: В рамките на дейността ще се извършват проверки относно сроковете и реализирането на планираните дейности от ръководителя и координаторите на проекта. Координаторите на съответните дейности осъществяват мониторинг по изпълнението на индикаторите по проекта. Резултатите от проверките и мониторинга се докладват на редовните срещи на екипа по управление и при необходимост се набелязват мерки за преодоляване на слабостите, ако такива са констатирани. Обсъждат се резултатите от проверки, извършвани от междинното звено и управляващия орган. Обсъждат се и се приемат междинните, годишни и крайни технически и финансови доклади.Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ВСУ "Черноризец Храбър" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.