Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!
Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на
преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 24.04.2013 стартира изпълнението на петнадесет месечен проект "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", в който университета е водеща организация.

Проектът е съфинансиран по програма "Развитие на Човешките ресурси" като полученото финансиране възлиза на 122 227,70 лева.

Проектът цели подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Конкретната цел е създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите.


По проекта се предвижда:


Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат осигурени информираност и публичност, както и контрол и проследяване на резултатите.Съобщения


На 22.10.2014 г. от 11.00 ч. в Руски център на ВСУ "Черноризец Храбър" ще се проведе пресконференция по приключване на проект BG051PO001-3.1.09-0002 "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във ВСУ "Черноризец Храбър".


Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014 г.


Преподавателите, които не са получили своите сертификати по специализиран английски език, ИКТ, Методика на академичното преподаване и НИД, Съвременни образователни стратегии и технологии, могат да го направят лично в офис "Дипломиране и сертифициране" във ВСУ.


Поради служебни ангажименти на доц. д-р Николай Колишев за часовете по "Съвременни образователни стратегии и технологии" се правят следните промени:

 1. Отменят се занятията на 02.04.2014 г.
 2. Откриването на курса с трета група ще бъде на 07.04.2014 г. в обявения в разписа час.
 3. На 31.03.2014 г. занятията за втора група ще бъдат 6 часа.
 4. На 07.04., 09.04., 10.04.2014 г. занятията за трета група ще бъдат по 6 часа.

  1. Уважаеми колеги, във връзка с академичната ваканция в периода 24-28 февруари 2014 г. се отменят всички курсове по ИКТ, планирани през този период. Занятията ще бъдат препланирани.


   Занятията по "Методика на академичното преподаване и НИД" на 25.01.2014 г. ще се проведат в учебна зала Чайка 2.


   Поради служебен ангажимент на проф. д.ик.н. Георги Петков се променя частично графика на курса "Методика на академичното преподаване и НИД" за втора група. Обучението на 31.01.2014 г. е два часа, съответно обучението на 01.02.2014 г. е седем часа. Началният час на занятията се запазва по предварително обявения график.


   Поради служебни ангажименти на доц. д-р Момчева се променя частично графика на курса "Съвременни технически средства за аудиторна работа". Обучението на 21.01.2014, 22.01.2014, 23.01.2014, 24.01.2014 се променя съответно на датите 27.01.2014, 29.01.2014, 30.01.2014, 31.01.2014.


   Поради служебен ангажимент на доц. д-р Брусева часовете от курса "Сигурност и защита при работа в локална и мрежова среда "от 31.01.2014 ще бъдат преместени на 07.02.2014 г. от 16:50 ч.


   Считано от 27.01.2014 г. занятията от курса "Английски език в сферата на туризма" в понеделник ще се провеждат от 12,30 ч., вместо от 13:30 ч. Промяната е за целия срок на курса.


   Поради служебен ангажимент на преподавателя часовете от курса " Използване на ИКТ за анализ на финансови и икономически проблеми" на 12.12.2013 ще бъдат преместени на 13.01.2013 г. от 16:50 ч.


   Поради служебни ангажименти на курсисти, в разписа на занятията на курса по английски език за ЗНС се правят следните промени:

   1. часовете от 20.11 ще се проведат на 19.11 - от 13:30 ч.;
   2. часовете от 22.11 ще се проведат на 21.11 - от 13:30 ч.;
   3. часовете от 29.11 от 13,30 ч. ще се проведат на 28.11 от 13:30 ч.;
   4. часовете от 06.12 от 13,30 ч. ще се проведат на 02.12 от 9:00 ч.

   Поради служебни ангажименти на курсисти, сбирката на курса по специализиран английски език за анимация и спорт на 26.11.2013 г. (вторник) ще се отмени. Курсът ще се удължи с една сбирка през декември, т.е. ще приключи на 12.12.2013 г.


   Поради командировка на преподавателя на 27.11.2013 г., часовете от курса по специализиран анлийски език "Културно-историческо наследство на България" по проект №BG051PO001-3.1.09-0002 ще се отработят на 11.12.2013 г. от 16:50 до 20:00 часа.


   Поради служебен ангажимент на преподавателя занятието от курса по специализиран английски език за психолози на 26.11.2013 г. няма да се проведе. Часовете ще се отработят на 13.12.2013 г. от 13:30 ч.


   Първата работна среща на университетско ниво по дейност 2 – Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във ВСУ "Черноризец Храбър" ще се проведе на 05.12.2013 г. от 15.00 часа в Кабинета по качество. На срещата ще се обсъди работния вариант на проект за въвеждането на система за кариерно развитие на преподавателите във ВСУ "Черноризец Храбър" и работния вариант на методиката за нейното прилагане. Също ще се утвърди график за обсъждане на системата в заседанията на КС, ФС и АС.   Последни новини


   На 22.10.2014 г. в Руски център на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" се проведе пресконференция за закриванe на проект "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".


   На 25 септември 2014 г. се проведе кръгла маса – повишаване качеството на подготовката и обучение, ориентирано към пазара на труда по Дейност 6.


   На 17 септември 2014 г. в конферентната зала на хотел "Детелина" се проведе третата работна среща на екипа по Дейност 2.


   В изпълнение на Дейност 2 от 01.06.2014 се извърши пилотно прилагане на разработената и утвърдена през месец март 2014 г. от Академичния съвет на ВСУ Система за кариерно израстване.


   На 28.05.2014 г. бяха връчени сертификати на преподавателите, преминали обучение по Методика на академичното преподаване и НИД и Съвременни образователни стратегии и технологии.


   На 09.05.2014 г. бяха връчени сертификати за дигитални умения по ИКТ на преподавателите, преминали обучение по проекта.


   На 11.04.2014 г. бяха връчени сертификати за владеене на специализиран английски език на преподавателите преминали обучение по проекта.


   На 18.02.2014 г. от 9:00 часа в основния учебен корпус на ВСУ "Черноризец Храбър", в зала 307 започна обучението по "Съвременни образователни стратегии и технологии".


   На 11 февруари 2014 г. се проведе втората работна среща на университетско ниво на екипа по Дейност 2 "Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във ВСУ "Черноризец Храбър".


   Във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във ВСУ "Черноризец Храбър" на 08.01.2014 г. стартира провеждането на курсове, свързани с прилагане на съвременните образователни стратегии и технологии и методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност.


   На 5 декември 2013 г. от 15:00 ч. в Кабинет по качество на ВСУ "Черноризец Храбър" се проведе първата работна среща на университетско ниво на екипа по Дейност 2 "Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във ВСУ "Черноризец Храбър"


   В началото на месец декември 2013 г. приключиха първите четири курса по специализиран английски език за преподаватели на Варненския свободен университет.


   На 22 октомври от 16.00 часа в зала 312 на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" започва провеждането на курс "Съвременни технически средства за аудиторна работа", с което стартират курсовете по ИКТ.   Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ВСУ "Черноризец Храбър" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.