Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!
Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на
преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ръководител на проекта: проф. д.ик.н. Анна Недялкова


Координатор на проекта: ас. д-р Ива Монева


Email на проекта: project_kariernoizrastvane@abv.com


Офис "Международни проекти"

Тел: 052-359-523

Email: vfu-projects@vfu.bg

Настоящият текст е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ВСУ "Черноризец Храбър" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.